Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Μα κ. Καραμίχα δεν το θέλατε από ότι λέγατε (ΑΙ ΜΩΡΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΙ Νο 3)


Τις βαθμολογίες των φορέων που υπέβαλαν αίτηση πιστοποίησης για την υποβοήθηση των δικαιούχων της ενιαίας αίτησης για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια του Καν.(ΕΚ)73/2009 και του Καν.(ΕΚ)1405/2006 ανήρτησε στην ιστοσελίδα του ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Σύμφωνα με τις βαθμολογίες πρώτη στην κατάσταση είναι η ΠΑΣΕΓΕΣ με 91 βαθμούς. Αναλυτικά οι βαθμολογίες των υποψηφίων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ)
91
2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.-QUALITY & RELIABILITY A.E.- ΓΑΙΑ-ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.,GEODATA ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
76
3
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. Σύμβουλοι Οργάνωσης Προγραμματισμού & Γεωργικής Ανάπτυξης
67
4
ΑΓΡΟ_ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ /ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. – ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.
56
5
ΤΡΙΑΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
40
6
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ι & ΣΙΑ ΕΕ
33
7
ERGOPLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
22
8
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ
Eλλιπή δικαιολογητικά
9
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΟΣΔΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ»
Eλλιπή δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για την πιστοποίηση /αναγνώριση Φορέων για την υποβοήθηση των Δικαιούχων της Ενιαίας Αίτησης για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια του Καν.(ΕΚ)73/2009 και του Καν.(ΕΚ)1405/2006, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από το τέλος της εξέτασης των φακέλων των υποψηφίων, θα πραγματοποιήσει μετά από συνεννόηση αυτοψία σε όσους φορείς κρίνει καταρχήν κατάλληλους για πιστοποίηση (αναγνώριση) και θα προβεί στην ανάρτηση της βαθμολογίας όλων των φορέων που υπέβαλαν αίτηση πιστοποίησης (αναγνώρισης) για υποβολή ενστάσεων εντός πέντε ημερών.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβεί στην σχετική ενημέρωση των φορέων που υπέβαλαν ένσταση και στην συνέχεια θα υποβάλλει εισήγηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έκδοση απόφασης πιστοποίησης (αναγνώρισης).
Στην συνέχεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καλέσει τους πιστοποιημένους φορείς να  διαθέσουν την υλικοτεχνική υποδομή τους για εγκατάσταση των σχετικών προγραμμάτων και δεδομένων.
Σε περίπτωση που πιστοποιημένος φορέας που προβαίνει στην υποβοήθηση των δικαιούχων στην συμπλήρωση των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης χρειασθεί υποδομή πέραν των ιδίων αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μόνο υποδομή άλλων πιστοποιημένων φορέων, εφόσον υπάρχουν.
Ο κάθε φορέας θα εξουσιοδοτείται να προβαίνει στην συλλογή και καταχώριση αιτήσεων μετά την υπογραφή συμφώνου διασφάλισης επιπέδου ποιότητας παροχής υπηρεσιών και σύμβασης εμπιστευτικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: